Avveckla kooperativ – en översikt

rubriktypsnitt och länkar ev ej korrekta

I detta avsnitt behandlar vi olika sätt att avveckla en ekonomisk förening.

En ekonomisk förening kan upphöra genom frivillig likvidation, tvångslikvidation, fusion, konkurs eller genom att den avregistreras efter att inte varit aktiv under 10 år.

Frivillig likvidation
Om medlemmarna frivilligt vill likvidera föreningen avgörs det genom stämmobeslut. I vissa fall måste styrelsen ta initiativet. Styrelsen ska kalla till stämma och ställa frågan om likvidation ifall det på grund av inträffade förluster eller av annan orsak finns anledning att anta att föreningens ställning fortgående kommer att försämras så att föreningens skulder inte täcks av tillgångarna.

Beslut om likvidation kan ske på en stämma om samtliga medlemmar är företrädda och röstar för likvidation. Annars måste det hållas två stämmor där de närvarande medlemmarna beslutar för likvidation med enkel respektive två tredjedels majoritet. Om stadgarna föreskriver att besluten ska fattas med större majoritet, ska den ordningen följas. Det förekommer också att stadgarna föreskriver att den beslutande stämman, eller en av de beslutande stämmorna, ska vara ordinarie stämma.

Stämman kan besluta att föreningen ska träda i likvidation direkt eller vid ett senare specificerat datum. Stämman kan även föreslå Bolagsverket att en viss person skall utses till likvidator.

Så snart den stämma som slutgiltigt beslutat om likvidation har hållits ska styrelsen anmäla detta till Bolagsverket. Styrelsen ska även, så snart det kan ske, ta fram en redovisning (motsvarande årsredovisning) angående sin förvaltning från föregående årsredovisning fram till likvidationsdagen. Redovisningen ska granskas av revisor och godkännas av stämman.

Bolagsverket utser likvidatorn. Likvidatorn träder in med förvaltningsansvar i styrelsens ställe.

Likvidatorn ska snarast ansöka hos kronofogden om kallelse av okända borgenärer. Detta sker genom en annons i Post och inrikes tidningar. Likvidatorn ska även, så snart det kan ske, omvandla samtliga tillgångar till likvida medel, betala skulder och ta in fordringar samt avsluta alla avtal föreningen har. När tiden för okända borgenärer att höra av sig löpt ut (6 månader) kan likvidatorn skifta ut tillgångarna enligt vad som föreskriv i stadgarna. Om likvidatorn upptäcker att föreningen inte har tillgångar som täcker skulderna eller kostnaden för likvidationen ska likvidatorn begära föreningen i konkurs.

Likvidatorn ska efter utskiftning upprätta en förvaltningsberättelse och redovisning för den genomförda likvidationen. Redovisningen ska granskas av revisor. Därefter kan likvidatorn kalla till en avslutande stämma där likvidatorn lägger fram sin slutredovisning. När detta har skett är föreningen upplöst och likvidatorn kan skicka in begäran till bolagsverket om att föreningen ska avregistreras.

Då det är föreningens tillgångar som får betala likvidationen kan det vara lämpligt att förbereda likvidationen genom att redan innan likvidationen omvandla tillgångar till likvida medel, betala skulder och avveckla föreningens olika avtal.

Tvångslikvidation
En ekonomisk förening ska likvideras om den inte uppfyller de krav lagen om ekonomiska föreningar ställer på en sådan. Olika grunder för tvångslikvidering är tex:
Mindre än tre medlemmar, saknar styrelse, verksamheten bedrivs inte på det sätt som den har registrerats, om föreningen enligt stadgarna ska likvideras vid en särskild tidpunkt eller händelse, eller om föreningen är satt i konkurs och det uppstår ett överskott.

Tvångslikvidation kan initieras av styrelseledamot, VD, medlem och innehavare av förlagsandel. När det saknas behörig styrelse och när en konkurs avslutats med överskott får likvidationen även initieras av föreningens fordringsägare.

Läs mer om likvidation i FL kap 11

Konkurs
En förening som är på obestånd (insolvent) kan begäras i konkurs av dess företrädare eller borgenärer. Beslut om konkurs tas av Tingsrätten. Tingsrätten utser även konkursförvaltare. Konkursförvaltaren går in och tar över föreningens förvaltning.

Konkursförvaltarens främsta uppgift är att verka för att konkursen ger bästa möjliga ekonomiska resultat för konkursborgenärerna. Konkursförvaltaren ska upprätta konkursbouppteckning, sälja tillgångar, anmäla misstänkta brott och utreda möjligheter till återvinning. Konkursförvaltaren ska upprätta utdelningsförslag och lämna slutredovisning och förvaltningsberättelse.

Om det skulle bli ett överskott i konkursen ska en likvidation ske och utskiftning enligt stadgarna.

Fusion 
En ekonomisk förening kan avvecklas genom fusion, dvs den kan tex gå upp i en annan ekonomisk förening.

När en förening går upp i en annan befintlig förening kallas det absorption. Medlemmarna i den överlåtande föreningen, den som ska avvecklas, blir då medlemmar i den övertagande föreningen. Tillgångar och skulder övertas också av den övertagande föreningen.

Fusion kan även ske genom kombination, då är det två eller flera föreningar som bildar en ny förening som de går upp i likt absorptionen.

Läs mer om fusion i FL kap 12

Avregistrering efter10 år utan verksamhet
Det händer att föreningar lägger ner sina verksamheter (eller bildar men aldrig kommer igång) utan att likvidera föreningen. Om inga anmälningar rörande föreningen har kommit in till bolagsverket under 10 år ska verket kontrollera om verksamhet finns. Om föreningen då inte har någon verksamhet ska Bolagsverket avregistrera föreningen.

(Frivillig avregistrering)I förslaget till ny lag om ekonomiska föreningar föreslås en form för avveckling utan likvidation. Detta innebär att om alla medlemmar är överens kan de ansöka hos Bolagsverket om att föreningen avregistreras trots att 10-årsfristen inte löpt ut. När föreningen är avregistrerad är det upp till medlemmarna att skifta föreningens tillgångar. Medlemmar, styrelse och i förekommande fall VD svarar solidariskt för föreningens eventuella förpliktelser som finns kvar efter avregistreringen.

Byte av association
Det hända att en ekonomisk förening vill avvecklas och flytta sin verksamhet till ett aktiebolag i stället, detta kan göras genom utskiftningsmetod eller apportmetod. Utskiftningsmetoden innebär att föreningen bildar ett dotterbolag till vilket man sedan överlåter sina tillgångar i utbyte mot aktier. Där efter likvideras föreningen och medlemmarna tillskiftas aktier i det nya bolaget. Apportmetoden innebär att medlemmarna i den ekonomiska föreningen bildar ett aktiebolag i vilket medlemmarna för in sina andelar i den ekonomiska föreningen som apportegendom. Aktiebolaget blir då den enda medlemmen i föreningen och ska då likvidera föreningen och ta över dess tillgångar.

(Byte till andra associationer går i övrigt alltid göras genom att den gamla läggs ner och en ny startas upp.)