Driva kooperativ – en översikt

länkar (kan peka på gamla juridikwebben men allt material finns i Driven så det är bara att länka rätt dit) kan vara fel – liksom textformat

Detta avsnitt handlar om hur vi förvaltar ett kooperativ. Vi kommer här att utgå från den ekonomiska föreningen som samverkansform. I stora drag är det liknande ansvar i ideell förening och i aktiebolag. Aktiebolaget har dock mer detaljerade regler läs då gärna kap 8 i ABL om bolagets ledning.

Styrelsen

Styrelsen i en ekonomisk förening väljs vanligt vis av årstämman. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens organisation och ekonomi. Styrelsen ska på bästa förmåga ta hand om föreningens angelägenheter. Styrelsen är ansvariga mot föreningens medlemmar och emot utomstående som föreningen har avtal med samt mot berörda myndigheter.

Styrelseledamot har  inte personligt ansvar för föreningens skulder, men kan bli skyldig att ersätta föreningen om dess slarv leder till ekonomisk skada. En styrelse kan dock bli personligt ansvarig för föreningens skatteskulder om den inte förvalta verksamheten på ett riktigt sätt. Personligt ansvar kan även träda in om föreningen drivs med mindre än 3 medlemmar, se FL kap 11 §3.

För att en styrelseledamot ska kunna krävas på skadestånd krävs det som sagt att det även skett en ekonomisk skada, det krävs också att föreningen kan bevisa att skadan skett med uppsåt eller oaktsamhet.

Revisorer

Stämman utser också minst en revisor, revisorns uppgift är att granska styrelsen och dess förvaltning. Revisorn är inte bara ett skydd för medlemmarna utan också för tredje man som tex banken. Revisorn ska kontrolera att det finns ett betryggande system för bokföring och att föreningens tillgångar, skulder och egna kapital värderas på ett riktigt sätt. Revisorn ska även kontrolera så att styrelsen tar beslut som följer föreningens stadgar och ändamål, samt inte strider mot lagar eller andra regler mm. En styrelse ska därav vid revisorernas granskning även tillhandahålla styrelsens protokoll. Mer om revisorn finns att läsa i FL kap 8.

Styrelsens konstituering

En nytillsatt styrelse bör snarast möjligt konstituera sig, dvs innom sig utse olika poster och ansvarsområden, som tex ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör mm. om detta inte redan är utsett av stämman.Styrelsen ska också i enlighet med föreningens stadgar besluta om hur föreningens firma ska tecknas.

Det är inte heller ovanligt att styrelsen antar en särskild arbetsordning, dvs fasställer ett dokument som innehåller tex hur och när styrelsen ska sammankallas, vilka ansvarsområden som finns mm.

Styrelsemöten

Ordförande har ett särskilt ansvar att se till att styrelsen sammankallas och att beslut tas i viktiga ärenden. Det finns inga regler om hur många möten en styrelse ska ha under ett år. Det får anpassas efter behovet för att kunna fullgöra förvaltningen.

Under styrelsemöten ska det alltid föras protokoll. protokollet ska innehålla de beslut och inriktningar som styrelsen tagit för varksamheten, se även FL kap 6 §8.

Anmälningar och registreringar

Det ligger på styrelsens ansvar att snarst efter en stämma skicka in anmälningar om registrering till bolagsverket, för tex nybildning, förändring i stadgar, utbyte av styrelseledamöten, ändring av firmateckning mm. Vid nybildning ska även registrering hos skatteverket göras.

Medlemsförteckning

Det är viktigt att styrelsen alltid har en uppdaterad medlemsförteckning, vad denna ska innehålla står i FL kap 3 §6.

Årsredovisning

Styrelsen ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning. Årsredovisningen ska sedan godkännas och fastställas av föreningsstämman.

Överskottsutdelningar

Om det enligt stadgarna ska förekomma överskottsutdelning ska styrelsen lämna förslag till stämman om hur mycket och om hur fördelningen ska ske.

Att hålla stämma

Det ligger på styrelsens ansvar att sammankalla till stämma. Ordinarie årsstämma ska hållas enligt uppsatta regler i stadgarna. Därutöver kan extrastämmor hållas, då det finns ett behov av det. Läs mer om stämmor i FL kap 7.