Juridisk ordlista

Alla “läs mer” länkar till en mapp på driven där ett dokument finns för varje ord. Detta pill kan behöva fixas till – eller så låter ni det va.

Absolut Majoritet Ett förslag vid en omröstning stöds av mer än hälften av det totala antalet möjliga röster. Frånvarande med rösträtt och närvarande som avstår från att rösta räknas också in i det totala antalet. Läs mer » 

Adjungering Ett tillfälligt upptagande av person som medlem i en mötesförsamling, exempelvis ett styrelsemöte eller en stämma, som i annat fall står utanför det formella mötet. Oftast kan en person adjungeras … Läs mer » 

AjourneringUppehåll i ett sammanträde. Ajournering kan ske tillfälligt för en rast, men även ske på en längre tid, till exempel till en annan dag. Läs mer » 

Andel/Andelsrätt Andelsrätt är en samlad benämning för de ekonomiska rättigheter en medlem i en ekonomisk förening har gentemot föreningen, i första hand på grund av insatsen. Hit hör rätten till överskottsutdelnin… Läs mer » 

Bordläggning Bordläggning innebär att en beslutande församling beslutar att inte behandla ett ärende under det pågående sammanträdet utan skjuter upp saken tills ett senare sammanträde/tillfälle. Läs mer » 

Borgensman En person som åtar sig att betala en annan persons skuld, helt eller delvis, om gäldenären själv inte betalar skulden. Om borgensmannen tvingas betala gäldenärens skuld har han regressrätt mot gäld… Läs mer » 

Borgenär En som har en fordran på en annan (gäldenär). Läs mer » 

Enkel Majoritet Ett förslag vid en omröstning stöds av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster. Att det krävs enkel majoritet för att ett förslag ska gå igenom är det vanligaste vid omröstningar. Om de… Läs mer » 

Förlagsinsats Förlagsinsatser utgör särskilda kapitalinsatser i en ekonomisk förening som kan göras av både medlemmar och icke medlemmar. Syftet med förlagsinsatser är att öka möjligheten för ekonomiska förening… Läs mer » 

Förlagslån Förlagslån är ett oftast flerårligt lån som normalt belöper med ränta och som ges utan särskild säkerhet. Vid en upplösning av exempelvis en förening återbetalas förlagslånet efter andra borgenärer… Läs mer » 

Gäldenär En som har en skuld till en annan (borgenär). Läs mer » 

Insats Medlemmarna i en ekonomisk förening ska alltid tillskjuta en insats i föreningen. Insatsen skall betalas i pengar eller andra tillgångar (apportegendom). Insatsskyldigheten skall vara reglerad i st… Läs mer » 

Insatsemission Insatsemission är en överskottsutdelning till medlemmar som innebär att fritt eget kapital, balanserad vinst, överförs till medlemmarnas insatser och blir ett bundet eget kapital. Insatsemissionen … Läs mer » 

Insatsrevers En förening kan i stadgarna reglera att insatsen kan göras genom revers.En insatsrevers är en utfästelse, från medlem, om betalning av insats till föreningen. En förpliktelse om att fullgöra sin in… Läs mer » 

Konsensus Med konsensus menas i allmänhet att alla skall vara eniga om ett beslut. Någon exakt definition finns inte. Vid krav på enighet är det därför bättre att uttrycka det så att alla med rösträtt respek… Läs mer » 

Kvalificerad majoritet Ett förslag vid en omröstning stöds av en majoritet av de röstande som är större än enkel majoritet (hälften), till exempel 2/3 (66,67 %) eller 3/4 (75 %). Hur stor majoritet som avses anges i stad… Läs mer » 

Relativ majoritet Ett förslag som får mer röster än andra förslag vid en omröstning.Läs mer » 

Skuldebrev Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld. Skuldebrev används framförallt i samband med lån och kallas då skuldebrev. E… Läs mer » 

Överinsats Om en medlem har betalt mer i insats än vad den är skyldig till är resterande belopp att betrakta som överinsats. Om föreningens stadgar inte tillåter överinsatser skall den överstigande delen åter… Läs mer »