Starta kooperativ – en översikt

Syftet med detta avsnitt är att stödja dig i rådgivningen med att hitta rätt form för verksamheter samt ge lite tips om vad man kan behöva tänka på.

Vår uppgift är att hjälpa till vad start av kooperativa företag, men dem som vänder sig till oss kan vara både mer eller mindre kooperativa. Vi har därför nedan valt att även redogöra för start av verksamheter som kan vara mindre kooperativa.

Val av avtal för samverkan
Då du som rådgivare möter en grupp av fysiska och eller juridiska personer som vill starta en verksamhet tillsammans och behöver ett avtal för sin samverkan (association) är det viktigt att du, som rådgivare, först får en tydlig bild på hur deras samverkan är tänkt att vara.

Inför ett val av lämplig association bör gruppen kunna redogöra för bla:

* Verksamhetens syfte och ändamål samt tilltänkta utveckling?
* Är verksamheten ekonomisk/affärsmässig och eller ideell, går det här göra tydliga avgränsningar? Hur ser affärsmodellen ut?
* Hur tänker dem sig deltagarnas ekonomiska nytta respektive avkastning av verksamheten?
* På vilket sätt deltar personerna i verksamheten?
* Hur många deltagare har gruppen?
* Är gruppen sluten eller öppen, d v s hur ser dem på att ta in fler deltagare och variera i antal?
* Vad är kapitalbehovet för start och drift och hur bedöms riskerna för verksamheten?
* Hur ser dem på sitt personliga risktagande?

Då du fått en redogörelse av ovan nämnda frågor kan du nu lättare hjälpa gruppen att välja juridisk form för sin samverkan, det kommer då troligen bli något av följande former:

Här ska läggas till länkar till associationsrätt. Idag går länkarna till gamla juridikwebben

Ideell förening, är lämplig då verksamheten i huvudsak bygger på ett ideellt syfte och en öppenhet där verksamheten inte har en affärsidé som ger medlemmarna ekonomisk nytta.

Ekonomisk förening, är lämplig när verksamheten har en affärside som bygger på en handel mellan föreningen och medlemmarna altenativt om föreningen har affärer med en yttre marknad och medlemmarna får en ekonomisk nytta av detta som tex lön. Den ekonomiska föreningen ska även vara öppen på så vis att nya medlemmar ska kunna komma in.

Enkelt bolag, är en sluten samarbetsform med ett bestämt antal namngivna medlemmar deltar för ett gemensamt ändamål.Bolaget är ingen juridisk person och kan inte i sig själv göra affärer eller ha skulder och tillgångar, det är då istället bolagsmännen som var och en svarar för sig. Det enkla bolaget kan tex användas i en företagssamverkan, där varje enskilt företag ansvarar för sina affärer men samverkar på andra sätt genom bolaget.

Handelsbolag, är en sluten samverkansform som bedriver en näringsverksamhet, där medlemmarna solidariskt ansvarar för företagets åtaganden.

Kommanditbolag, är en variant av handelsbolaget men där en eller flera bolagsmän har begränsat ansvar.

Aktiebolag, är den enda samverkansformen som kan bestå av en ägare, det är en kapitalassociation, där aktieägarna endast ansvarar för insatt kapital. Aktiebolaget är lämpligt när det är en sluten krets som bedriver en affärsverksamhet med risk. Till skillnad mot ek. för. behöver inte aktieägarna delta i verksamheten.

Stiftelse, är en förvaltningsform av en egendom eller av ett kapital som ska samlas in till ett speciellt syfte. Stiftelsen har inga ägare eller medlemmar. En stiftelse kan bedriva näringsverksamhet.

Genom att klicka på vald samverkansform kommer du att komma till avsnitt 2 som behandlar upprättande av avtal för respektive samverkansform.

Att tänka på! En verksamhet kan även bedrivas genom en kombination av associationer som t ex en förening kan bedriva viss eller all verksamhet i dotterbolag.